Burgersdijk tennis

Privacyverklaring

Privacyverklaring – algemeen
Om Burgersdijk tennis diensten aan klanten en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Burgersdijk tennis in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt.

Burgersdijk tennis respecteert de privacy van zijn klanten en/of bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht  aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan.

 • Welke gegevens worden door Burgersdijk tennis verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Contactgegevens Burgersdijk tennis

Welke gegevens worden door Burgersdijk tennis verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien u

 • Aanmeldt voor een tennis- of padelles. Het gaat dan om de volgende  gegevens: naam (voor- en achternaam), adres,  telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum,  speelsterkte en overige gegevens die door u worden verstrekt  (inclusief betaalgegevens).
 • Zich aanmeldt voor een evenement. Het gaat dan om de volgende  gegevens: Dit is afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens, telefoonnummer,  speelsterkte of betaal-gegevens omvatten.
 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens  die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres.
 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres;
 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen en indelen van de lessen en het  verbeteren van de dienstverlening; 
 • Het organiseren van evenementen;
 • Het organiseren van toernooien;
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief; 
 • Archief doeleinden; 
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om onze klanten te informeren, te interesseren en te betrekken; 
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal Burgersdijk tennis die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door Burgersdijk tennis opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden zoals aan de trainers, die in dienst zijn van Burgersdijk tennis, en uw gegevens uitsluitend gebruiken voor vragen en/of om informatie te verstrekken m.b.t. de tennislessen. Daarnaast aan vereniging(en) waar u uw lessen volgt voor de ledenadministratie.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Burgersdijk tennis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan de wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Burgersdijk tennis treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@burgersdijktennis.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden via info@burgersdijktennis.nl.

Contactgegevens Burgersdijk tennis
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over de Privacyverklaring van Burgersdijk tennis, kunt u contact opnemen via onderstaand nummer of door een e-mail te sturen naar info@burgersdijktennis.nl. 

Burgersdijk tennis
Noordweg 44a 
2548 AC  Den Haag 
T (0174) 22 69 34
E info@burgersdijktennis.nl
I www.burgersdijktennis.nl

Je bent slechts 5 stappen verwijderd van een tenniscarrière

Online inschrijven

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden
Akkoordakkoord